Wissenschaftliche Hilfskräfte

 

→ Viktoria Bading, B.A. E-Mail

→ Hannah Bolten E-Mail

→ Anna Fribiczer E-Mail

→ Marie Schlosser, B.A. E-Mail

→ Matthias Schmid E-Mail

→ Theresa Wieland, B.A.  E-Mail